เกี่ยวกับเรา

มหาจุฬาบรรณาคาร เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำและ จัดจำหน่ายพระไตรปิฎก หนังสือธรรม หนังสือปรัชญา ศาสนา และหนังสือทั่วไป เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป