ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
จาก ธรรมเทศนา แก่ นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
อ่านฟรี
ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน ว่าด้วย "บุญ และ "การปฏิบัติธรรม" สามารถนำมาปฏิบัติ ใช้ดำเนินชีวิต ก่อเกิดประโยชน์และความสุขที่แท้
อ่านฟรี
ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม-แกนนำการศึกษา [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
องค์ประกอบภายในทางจิตใจที่มนุษย์มีเป็นพิเศษ ต่างจากชีวิตแบบอื่นๆ และทำาให้มนุษย์มีคุณลักษณะความสามารถเป็นพิเศษเหนือกว่าชีวิตอื่นๆ นั้น ก็คือกุศลธรรม ที่เรียกว่าสติปัญญา ส่วนการเล่าเรียน ฝึกฝน อบรม เพื่อนำาสติปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และทำาให้แก่กล้ายิ่งขึ้น ก็คือ กระบวนการที่เรียกว่า การศึกษา ถ้ามนุษย์ปราศจากองค์ประกอบที่เรียกว่าสติปัญญา และขาดกระบวนการที่เรียกว่าการศึกษานี้เสียแล้ว ชีวิตมนุษย์ก็จะอยู่ใต้อำานาจครอบงำาของปัจจัยแวดล้อมทั้งหลาย และหมุนเวียนอยู่ในวงจรสั้นๆ แคบๆ ซ้ำซากชั่วชีวิตแล้วชีวิตเล่า เช่นเดียวกับชีวิตสัตว์อื่นๆ
อ่านฟรี
การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้่เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสือเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เห็นแต่นิ้วมือ...
อ่านฟรี
ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living) [ฉบับไทย-อังกฤษ] [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...วินัยชาวพุทธเป็นเกณฑ์อย่างต่ำ สำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ ส่วนธรรมนูญชีวิตเป็นประมวลหลักธรรมทั่วไป เพื่อการดำเนินชีวิตทีดีงาม ซึ่งอาจเป็นส่วนขยายของวินัยชาวพุทธ ผู้ปฏิบัติอาจใช้วินัยชาวพุทธ เป็นเกณฑ์ตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับการดำเนินชีวิตของตน แล้วก้าวสู่คุณสมบัติและข้อปฏิบัติในธรรมนูญชีวิต เพื่อดำเนินชีวิตให้ดีงาม มีความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น จนถึงความสมบูรณ์...
อ่านฟรี
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ปกใหม่ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2556 ...ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะโดยความก้าวหน้าของวิทยาการทั้งหลายก็ดี โดยความบีบบังคับของการพัฒนา ที่ได้โยงมนุษย์และสังคมเข้ามาถึงธรรมชาติแล้วก็ดี ทำให้มีความจำเป็นที่จะเข้าถึงเอกภาพในทางวิชาการ... ...เมื่อถึงเวลาเช่นนี้แล้ว วิทยาศาสตร์จะรับหน้าที่นำมนุษย์เข้าสู่แกนร่วมสัมพันธ์ของวิทยาการนี้หรือไม่... ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระภิกษุ, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, คณะกรรมการจัดงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านฟรี
ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
..."เป็นอันว่า ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม และลึกลงไปอีก ชีวิตนี้ก็เป็นงาน งานนี้ก็เป็นธรรม และชีวิตก็เป็นธรรมเองด้วย จนกระทั่งในที่สุดชีวิตนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้าย คือชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน แต่ก็เป็นอิสระอยู่พ้นเหนือแม้แต่งาน ก็เป็นอันว่าถึงความจบสิ้นสมบูรณ์ ถ้าถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในประโยชน์สามขั้น ที่เราจะต้ัองทำให้ได้ พระพุทธศาสนาบอกไว้ว่า คนเราเกิดมาควรเข้าถึงประโยชน์ให้ครบสามขั้น และประโยชน์ทั้งสามขั้นนี้แหละคือเครื่องมือ หรือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลของตนเองในการดำเนินชีวิต ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราำไปแล้วคอยเอาหลักประโยชน์ หรือจุดหมายสามขั้นนี้มาวัดตัวเองอยู่เสมอ เราก็จะเห็นการพัฒนาของตัวเราเอง ไม่ว่าเราจะมองชีวิตเป็นการพัฒนาตนเอง หรือเป็นการสร้างสมความดีก็ตาม หลักประโยชน์สามขั้นนี้สามารถนำไปใช้ได้เสมอไป ใช้ได้จนถึงขั้นสมบูรณ์เป็นอิสระ จบการพัฒนา อยู่พ้นเหนือการที่จะเป็นทุกข์ แม้แต่เพราะความดี"...
อ่านฟรี
กฐินแรกที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
"กฐินแรกที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กฐินสู่ธรรม" โดยรวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบสตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธรรมะฉบับเรียนลัด, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และเรื่องราวความป็นมาของสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม...
อ่านฟรี
กฐินสองที่สายใจธรรม [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
"กฐินสองที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถิติการพิมพ์เรื่องย่อยในเล่ม มีดังนี้ (ในการพิมพ์ครั้งแรก) ๑) "อริยวุฒิ" หรือชื่อใหม่คือ "เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ" พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ปรับปรุง) ๒) "พัฒนาปัญญา" พิมพ์ครั้งที่ ๙ ๓) "โพชฌงค์ : พุทธวิธีเสริมสุขภาพ" ๔) "อยู่กับปัจจุบัน" (บรรยายแก่โยมญาติมิตร ในรายการหลังทำวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิภาคค่ำ)
อ่านฟรี
จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
สังคมใดคนไร้ปัญญาหรือเบาปัญญา สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยปัญหา แก้ปัญหาไม่ได้ หรือยิ่งทำปัญหาให้ซับซ้อนสับสน ปัญหานั้นคู่กับปัญญา ปัญหามาเพราะปัญญาไม่มี เมื่อปัญญามาปัญหาก็หมดไป ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงได้จัดปัญญาเป็นธรรมข้อสูงสุด และด้วยเหตุนี้ บุญทั้งหลายจึงไปจบที่ปัญญา... "เพื่อให้มีการพัฒนาปัญญา จึงต้องมีคติว่า การแสดงความเห็นต้องคู่กับการหาความรู้ และเมื่อมีความรู้ ต้องฝึกความคิดให้แยบคาย"
อ่านฟรี