พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...ความจริงที่แน่นอนอย่างแรกก็คือ หลักกรรม และหลักไตรลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องความไม่เที่ยง เป็นแกนความคิดที่ซึมแทรกอยู่ทั่วตลอดในคำสอนทั้งหมด ของหนังสือไตรภูมิพระร่วง และเป็นความจริงที่แน่นอนเช่นเดียวกันว่า หลักกรรมและหลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้น เป็นหลักธรรมสำคัญระดับแกน ที่สอดประสานหลักคำสอนอื่นๆ แทบทุกอย่างในพุทธศาสนา ซึ่งจะพบได้เกือบทั่วทุกแห่งในคัมภีร์ที่แสดงหลักธรรม หลักกรรมท่านสอนเพื่อมุ่งให้คนดำเนินชีวิตอยู่อย่างที่สุดในไตรภูมิ ส่วนหลักไตรลักษณ์ท่านสอนเพื่อช่วยให้คนหลุดพ้นไปได้จากไตรภูมิ หรือพูดให้ถูกแท้ว่เพื่อช่วยให้พ้นจากกรรม แล้วจะได้พ้นจากไตรภูมิ กรรมเป็นเรื่องระดับโลกียะ ส่วนความรู้ในไตรลักษณ์เป็นเครื่องนำสู่โลกุตระ กรรมเป็นเรื่องของการกระทำ ความประพฤติ หรือการดำเนินชีิวิต ไตรลักษณ์เป็นเรื่องของปัญญาความรู้ ความเข้าใจที่จะช่วยให้คนดำเนินพฤติกรรมที่ดีงามจนถึงขั้นที่กรรมไม่เป็น กรรมอีกต่อไป...
อ่านฟรี
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
การที่จะนำสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่ความเจริญพัฒนาอย่างได้ผลดี มีเนื้อหาสาระแท้จริงโดยไม่ล้มเหลวเสียก่อน และทั้งไม่สูญเสียความเป็นไทยด้วยนั้น คนไทยในช่วงต่อแห่งยุคสมัยนี้จะต้องเป็นผู้ฉลาดที่จะสืบทอดความเป็นไทยเอาไว้เป็นแกนในของตัว พร้อมไปด้วยกันกับการรับเอาความเจริญใหม่ๆ จากภายนอก เข้ามาผนวกและกลั่นย่อยเสริมตัวให้ขยายและก้าวหน้าต่อไป สิ่งที่ขาดไปในอารยธรรมของชนชาติที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ก็คือ การพัฒนาด้านจิตปัญญา หรือการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาปัญญา ที่เรียกว่าสัมมาปัญญา ซึ่งการพัฒนาทั้งสองด้านหรือสองระดับนี้ เป็นแดนที่ถนัดเป็นพิเศษของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงอำนวยประโยชน์ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่ออารยธรรมของมนุษยชาติ เพราะสามารถชี้นำบอกทาง ที่จะทำให้การพัฒนาอารยธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ตามความมุ่งหมาย
อ่านฟรี
คติธรรมแห่งชีวิต [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
รวมเล่มผลงานธรรมนิพนธ์ ๖ เรื่อง การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข ความจริงแห่งชีวิต ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ รักษาใจยามป่วยไข้ ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ ความจริงแห่งชีวิต : บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง จัดแบ่งเนื้อหาเรียงเป็นบทตอนให้สัมพันธ์กับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มุ่งหน้าสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้ดีงามมีความสุข โดยอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
อ่านฟรี
คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
.. ความรักของพ่อแม่ คืออยากทำให้ลูกมีความสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็หาทางทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุข วิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แก่ลูก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข พ่อแม่คนไทยนี้จะต้องเน้นด้านอุเบกขาให้มากขึ้นว่าทำอย่างไรจะใช้ปัญญาให้มากขึ้น ลดด้านความรู้สึกลงและเติมด้านความรู้เข้าไปแต่ปัญญานี้ยาก มันไม่เหมือนความรู้สึกมันต้องคิดพิจารณาว่า เออ อะไรที่ลูกของเราควรจะทำให้เป็น ควรจะฝึกรับผิดชอบ คิดแล้วมองเห็นแล้วก็มาดูให้เขาทำ ซึ่งจะเป็นการรักลูกระยะยาว ถ้ารักลูกมากด้วยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเป็นว่ารักลูกระยะสั้น มองการณ์ใกล้ สายตาสั้น แล้วจะปิดกั้นการพัฒนาของเด็ก ...
อ่านฟรี
ประชาธิปไตยไม่ยาก ถ้าอยากได้ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
..มีคำพูดกันมา เป็นของนักปราชญ์ฝรั่งว่า "ประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุด" เราอาจจะพูดต่อว่า "ในความเลวที่น้อยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีที่สุดเมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด"... รวมเล่มมาจาก - การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย - มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ - ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตย
อ่านฟรี
ตื่นเถิดชาวไทย [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
เนื้อหาน่ารู้จากหนังสือเรื่อง ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์ และ คนไทยกับเทคโนโลยี นำมารวมไว้เป็นเล่มเดียว เพื่อประโยชน์ให้ผู้อ่าน ได้เพิ่มความเข้มแข็งทางปัญญา เดินหน้าสู่ความไม่ประมาท
อ่านฟรี
เพิ่มพลังแห่งชีวิต [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
“อายุ” นี้ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ก็แปลว่า พลังหล่อเลี้ยงชีวิต หรือปัจจัยส่งเสริมที่จะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตมีความเข้มแข็งและดำรงอยู่ได้ดีอย่างมั่นคง เพราะฉะนั้นอายุยิ่งมากยิ่งดี ไม่ได้หมายความว่าเป็นช่วงเวลาของการเป็นอยู่ว่าอยู่มานาน แต่หมายความถึงขณะนี้แหละ ถ้าเรามีอายุมากก็คือ มีพลังชีวิตมาก แสดงว่าเราต้องแข็งแรง เราจึงมีอายุมาก...
อ่านฟรี
โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...มนุษย์นึกว่าตัวเองเก่ง หาความสุขได้มาก ที่จริงกลายเป็นสร้างความเป็นทาสให้แก่ตัวเอง คือตนเองต้องขึ้นกับสิ่งอื่น ต้องพึ่งพามันมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่ความสุข ในเมื่อมนุษย์เกิดมาต้องการมีความสุข แต่เสร็จแล้วความสุขไปอยู่ที่อื่น ไม่มีที่ตัวต้องไปเที่ยวหาสิ่งพึ่งพาสิ่งภายนอก ... ควรรู้ตัวว่าเป็นเพียงนักหาความสุข ที่ฟ้องตัวเองว่าไม่มีความสุข อิสรภาพ ไม่มีเลย... ...คนที่พัฒนาเป็น ก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาในตัวเอง ... จนกระทั่งว่าถึงจะมีสิ่งเสพบริโภคไม่มากก็เป็นสุขได้... ...ขอให้ดูคนสมัยนี้ว่าเป็นอย่างไร เป็นคนที่ทุกข์ง่ายและสุขได้ยากขึ้นใช่หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้น จะเป็นการพัฒนาถูกต้องไหม จะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องได้ไหม...
อ่านฟรี
ความสุขที่สมบูรณ์ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
คนเราอยู่ในโลก แต่มักปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายในโลก จึงดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเกี่ยวข้องต่างๆนี่ มันก็อยู่ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แต่ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก วางใจไม่ถูก แม้แต่มองก็ไม่ถูก เราจึงเกิดทุกข์ สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมดา มันก็เป็นไป ถ้าเรารู้ทัน ก็เห็นไปตามกฏธรรมชาติ แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน เรามองไม่ทัน ก็เกิดทุกข์ทันที
อ่านฟรี
ค่านิยมแบบพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ชาวพุทธที่ดี ควรจะเป็นผู้ที่เขาเห็นกันว่ามีความหมายน่าเชื่อถือ เพราะถ้าหากว่าตัวบุคคลที่เป็นตัวแทนชาวพุทธนั้นน่าเชื่อถือ ค่านิยมพุทธนั้นก็น่าเชื่อถือไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าจะทำให้เขานับถือได้อย่างไร จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้มีขึ้นในตน จึงจะสามารถนำพระพุทธศาสนาและค่านิยมพุทธไปเผยแผ่ หากเรามีความสามารถขึ้นในตนแล้ว และมีค่านิยมชาวพุทธด้วย คนที่มีค่านิยมชาวพุทธนั้นมีความน่านับถือ มีการดำรงชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น อันนี้ก็เป็นการเผยแผ่ค่านิยมพุทธไปในตัวนั่นเอง เรียกว่าแทบจะไม่ต้องพูดเลยก็ได้ เขาเห็นค่านิยมพุทธดีแล้วเขาก็พยายามเลียนแบบ ที่ว่ามานี้อาจจะเป็นเรื่องอุดมคติมากไปหน่อย แต่ตามหลักความเป็นจริงก็ควรเป็นเช่นนั้น
อ่านฟรี