ความสุขทุกแง่ทุกมุม [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขยั่งยืน รู้จักประเภทของความสุข ขั้นตอนของการได้มาซึ่งความสุข การพัฒนาคนให้มีความสุข รู้จักคิด จำแนกแยกแยะ ใช้ความทุกข์ที่ต้องประสบมาเป็นแรงผลักดันให้กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความสุขอย่างถูกวิธี และใช้ธรรมวิธีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความสามัคคี เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและคนรอบข้างอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนาน เมื่ออ่านจบแล้ว ลองพิเคราะห์ตนเองดูว่า “ความสุขที่เราทุกคนแสวงหานั้น เป็นความสุขประเภทใดกัน”
อ่านฟรี
สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
“เมื่อได้ยินข่าวเสียหายเหล่านี้ในวงการพระสงฆ์เราจะต้องรู้ตระหนักว่า มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพระสงฆ์เท่านั้น แต่นี่คือปัญหาของสังคมไทยทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยให้รู้ว่า เวลานี้ แม้แต่ส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุด ส่วนที่ถือว่าดีที่สุดของเรายังเลวทรามขนาดนี้ แล้วสังคมไทยส่วนรวมจะเลวทรามเสื่อมโทรมขนาดไหนแล้ว เราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ จะต้องรีบลุกขึ้นมาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขแล้ว อันนี้ก็จะเป็นการสำนึกที่เป็นประโยชน์ ช่วยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ใช่เป็นเพียงการมาต่อว่าด่าทอหรือปรับทุกข์กันแล้วก็จบไปไม่ได้อะไรขึ้นมา ถ้าเราคิดพิจารณาโดยใช้ปัญญาอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ โดยเห็นทางที่จะใช้สถานการณ์เหล่านี้ให้เกิดคุณค่าขึ้นมา คือทำให้มีการปรับปรุงพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงการพระศาสนาด้วย..."
อ่านฟรี
ข้อคิดเพื่อการศึกษา [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...การศึกษา สำหรับคนทั่วไปมักมองความหมายแค่ว่าคือการไปเรียนแล้วได้มีวิชาชีพ ซึ่งเป็นเพียงส่วนปลีกย่อยอย่างหนึ่งของการศึกษา ในขอบเขตองค์ที่ ๕ ของมรรค คือสัมมาอาชีวะได้เพียงข้อเดียว แถมยังไม่เอาใจใส่ด้วยว่าเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ ถ้าอย่างนี้ก็ไปไม่รอด จะเป็นการศึกษาได้อย่างไร การศึกษาจะต้องครบทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ...การศึกษาที่ว่าเป็นแนวใหม่ ก็คือแนวเดิมแท้ที่ตรงตามความจริงของธรรมชาติ โดยเฉพาะธรรมชาติของชีวิต การนำเอาพุทธธรรมมาใช้เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว คือการเข้าใจธรรมชาตินั่นเอง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเข้าใจโลกและชีวิต ซึ่งทำให้ดูได้ชัดว่าชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าไป ท่ามกลางโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร...
อ่านฟรี
สถานการณ์พระพุทธศาสนา ทวนกระแสไสยศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ปาฐกถาธรรมในโอกาสที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แก่อาจารย์กรุณา กุศลาสัย ในการที่ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ และอาจารย์จํานงค์ ทองประเสริฐ ในการที่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ณ พระอโบสถวัดมหาธาตุวันที่ ๒๖สิงหาคม ๒๕๓๘
อ่านฟรี
งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
..การที่เราทำอะไรต่าง ๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือ ความสุขเราได้หรือเปล่า แต่ไปมองแค่ว่าได้เงินหรือเปล่า ไม่ได้ดูต่อไปให้ถึงเป้าว่า ได้เงินมาแล้วเรามีความสุขหรือเปล่า เสร็จแล้วหาเงินตลอดชาติแต่ไม่พบความสุขแท้สักที..
อ่านฟรี
ชีวิตที่สมบูรณ์ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร ลองมาดูคำสอนของพุทธศาสนา ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ ประโยชน์สุขนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดหมาย หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย ...ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร ลองมาดูคำสอนของพุทธศาสนา ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ ประโยชน์สุขนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดหมาย หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย ...
อ่านฟรี
สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
รวบรวมแนวคิด เนื้อหา จากหนังสือด้านสังคมศาสตร์ยอดนิยม -ศาสตร์แห่งการสลายความขัดแย้ง -นิติศาสตร์แนวพุทธ -รัฐศาสตร์แนวพุทธ -เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ นำมารวมไว้ในเล่มเดียว มุ่งประโยชน์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนชาวไทยมองเห็นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา ในยามที่สังคมตกอยู่ในยุดแห่งความขัดแย้ง เพื่อช่วยกันนำพาประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตไปได้
อ่านฟรี
สมาธิแบบพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
"...คุณสมบัติ และประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. สมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่เกิดพลัง ซึ่งอาจนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหารย์เป็นพลังจิต ๒. สมาธิทำให้จิตใส ทำให้มองอะไรชัดเจน เกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา ๓. สมาธิทำให้จิตใจสงบ ทำให้เกิดความสุข ...เวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุนิยม คนจึงหวังประโยชน์ข้อมี่่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา... ...ขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทศาสนาว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ทำให้เกิดความประมาทก็ผิด ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขา ไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิด..."
อ่านฟรี
อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับบาลี-ไทย-อังกฤษ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
อมฤตพจนา หรือ อมตวาจาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีลักษณะพิเศษคือ สั้น กระชับ มีความลุ่มลึก น่าคิด ชวนให้ไตร่ตรอง ทำความเข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่ไพเราะ เพียงยกมาบทหนึ่งก็เป็นการแสดงธรรมที่จบในตัว หรือนำมาใช้ประกอบในการแสดงธรรม ก็เสริมสาระได้เป็นอย่างดี เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นฉบับ ๒ ภาษา คือบาลี- ไทย บัดนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต ได้แปลเนื้อหาจากหนังสือดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดทำต้นฉบับขึ้นใหม่ให้เป็นฉบับ ๓ ภาษา คือ บาลี-ไทย-อังกฤษ พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๖
อ่านฟรี
จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือจะขึ้นเหนือไปนำเขา [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ คนที่แข่งขันก็เพื่อหาผลประโยชน์ ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ก็คือการไปเอาจากทรัพยาการทางธรรมชาติ อันนั้นเป็นธรรมดา เพราะมนุษย์จะมีสิ่งสำหรับมาเสพมาบริโภคที่เรียกว่าผลประโยชน์นั้น ก็ต้องไปเอาจากธรรมชาติ เมื่อแข่งขันมากก็ไปด้วยกันกับการบริโภคมาก เมื่อต้องบริโภคมากก็เอาจากธรรมชาติมาก ธรรมชาติก็ยิ่งเสื่อมโทรม เพราะ ๑. ทรัพยากรก็ร่อยหรอ ๒. มีการระบายของเสียมาก เมื่อผลิตมากก็ต้องระบายมลภาวะมาก บริโภคมากก็เกิดขยะมาก ฉะนั้นธรรมชาติแวดล้อมก็เสีย.. ...แต่ในขณะนี้รอไม่ได้ เรื่องเฉพาะหน้าก็คือว่า ผลประโยชน์ของตัวและสิ่งที่ได้มากับผลประโยชน์คือ อำนาจความยิ่งใหญ่ สองอย่างนี้ต้องมาด้วยกัน ทรัพย์กับอำนาจ เมื่อต้องการทรัพย์ ต้องการผลประโยชน์ ก็ต้องมีอำนาจ เพื่อที่จะไปเอาให้ได้มาก ครอบงำคนอื่นได้ เปิดช่องทางที่จะไปเอาความยิ่งใหญ่ นี้อยู่ได้ก็ด้วยผลประโยชน์อีก ก็ต้องมีทรัพย์จึงจะรักษาอำนาจไว้ได้ อำนาจก็ไปเสริมทรัพย์ เสริมซึ่งกันและกัน จะทำอย่างไรล่ะ ถ้าตัวไปเอาผลประโยชน์มาก ธรรมชาติแวดล้อมก็เสีย ถ้าตัวไม่ยอมหาผลประโยชน์ อำนาจตัวก็จะลดลง ความยิ่งใหญ่ก็จะเสียไป อยู่ในเวทีโลกก็อยู่ในระบบแข่งขัน ก็ต้องเอาชนะคนอื่น เมื่อเอาชนะคนอื่นก็ต้องหาผลประโยชน์ให้มาก ธรรมชาติแวดล้อมก็เสีย กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกว่าจะเอาอย่างไร แต่เฉพาะหน้าต้องเอาไว้ก่อน สิ่งที่ค้ำคออยู่คือว่า ผลประโยชน์และอำนาจต้องเอาไว้ก่อน ธรรมชาติจะเสียก็ต้องยอม ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น มองข้ามไปเสีย...
อ่านฟรี