ธรรมะชนะเอดส์ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
เมื่อมองให้ถูกต้องด้วยโยนิโสมนสิการ ก็จะเห็นได้ว่า การป่วยโรคเอดส์นี้ เป็นการพลิกผันชีวิตของเรา ที่เราสามารถพลิกผันโชคชะตาให้กลับร้ายกลายเป็นดี ให้เกิดมีผลในทางบวกได้อย่างเต็มที่ จนอาจกลายเป็นกาลเวลาและช่วงชีวิตที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจจะรังสรรค์สิ่งที่ดีงาม สร้างความก้าวหน้างอกงามทางภูมิธรรมภูมิปัญญา ให้แก่อารยธรรม และกลายเป็นผู้พลิกผันอารยธรรมให้กลับฟื้นคืนดีขึ้นมาก็ได้
อ่านฟรี
กรณีสันติอโศก [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...ความไม่ประมาทในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และในการสร้างสรรค์ปัจจัยแห่งความเจริญมั่นคงที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป จะสำเร็จผลด้วยดีก็ต้องดำเนินตามหลักการแห่งสังฆะสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการที่จะแก้ปัญหาตามหลักอปริหานิยธรรม...
อ่านฟรี
ภูมิธรรมชาวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
คิหิปฏิบัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ควรประพฤติปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ที่เป็นชาวพุทธทั่วไป ซึ่งหมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดย พระพรหมคุณาภรณ์
อ่านฟรี
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...เกิดเท่าไร ตายเท่านั้น เหมือนกันหมด มิใช่ปดให้หลงผิดคิดเหลวไหล เร่งทำดีแต่วันนี้พี่น้องไทย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าทั่วหล้าเอย...
อ่านฟรี
ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ชื่อเดิม "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา" พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เพิ่มเติมเนื้อความและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อ พัฒนาการนับถือศาสนาของคน" เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
อ่านฟรี
คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร
โดย : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร
อ่านฟรี
สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับโรงเรียนและชุมชน
โดย : พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์
ราคา :฿ 139.00