เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ในเมื่อความยาวหรือสั้นของชีวิต เป็นสิ่งไม่มีกำหนดแน่นอนเช่นนี้ บุคคลจึงควรปฏิบัติระมัดระวังในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความยาวหรือสั้นด้วยความไม่ประมาทตามเหตุปัจจัย แต่ไม่พึงกลัวมัวแต่วิตกกังวลเหมือนอย่างบุคคลบางคน ที่กลายเป็นก่อทุกข์เพิ่มขึ้นแก่ตน ยิ่งไปกว่าตัวความตายนั้นเสียอีกด้วยซ้ำไป พึงเอาใจใส่ขวนขวายให้มาก แต่ในฝ่ายการดำเนินชีวิต คือ ในข้อที่ว่าจะใช้ชีวิตของตนอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขที่มุ่งหมายหรือจะสร้างคุณค่าเพิ่มพูนสาระให้เกิดขึ้นด้วยชีวิตของตนอย่างไร.. รวมเล่มมาจาก.- - ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต : การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว - ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย - เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย
อ่านฟรี
ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
หนังสือ ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ นี้ มีที่มาจากเรื่องที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบคำถามของพระที่วัดญาณเวศกวัน เมื่อคืนวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แม้ร่างกายจะอิดโรย และอ่อนแรงจากโรคาพาธเรื้อรังอย่างหนัก เมื่อพระกับโยมช่วยกันถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงออกมาแล้ว ท่านได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนมากขึ้นอีกทางวัดเห็นว่าเหมาะที่จะนามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้กับพุทธศาสนิกชน ในวาระสาคัญแห่งวันวิสาขบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งปัญญา หากพุทธบริษัททั้งหลายมีความตระหนักในการที่จะทากิจต่างๆ ด้วยความรู้ความเข้าใจ แม้ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้า บนมรรคาแห่งความรู้แจ้งของผู้ใฝ่ในไตรสิกขาอย่างแท้จริง
อ่านฟรี
หลักชาวพุทธ (ฉบับไทย-อังกฤษ) [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
หลักชาวพุทธ : จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) คำว่า "ชาวพุทธ" มิใช่ถ้อยคำที่พึงเรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น "ชาวพุทธ" จะต้องมีหลักการ มีคุณสมบัติประจำตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ ที่รองรับ ยืนยัน และ แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธนั้น The term “Buddhist” is not an epithet to be used groundlessly. A person who can be called a Buddhist has to embrace certain principles, possess certain inherent characteristics, and have certain standards of conduct that support, affirm, and exhibit the makeup of a Buddhist.
อ่านฟรี
ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...ในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพูดถึงความตาย ท่านไม่ชอบพูดถึงความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนา เพราะว่าความตายท่านพูขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ให้ได้ความคิดในธรรมะ แม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้าง ท่านก็จะพูดถึงในแง่ที่สัมพันธ์กับความตาย เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน
อ่านฟรี
ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร? [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...คนเรานี้มีชีวิตที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ทรัพย์ภายนอกเป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นของกลางๆ จะทำให้เกิดคุณก็ได้ เกิดโทษก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงจะต้องปฏิบัติต่อทรัพย์ให้ถูกต้อง คือ ทำให้เกิดผลในทางที่เป็นประโยชน์มีคุณค่า แต่การที่จะทำให้สำเร็จผลได้อย่างนี้ ก็คือการที่จะต้องมีทรัพย์ภายในขึ้นมาเป็นฐาน...
อ่านฟรี
ตามทางพุทธกิจ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
"ตามทางพุทธกิจ" เป็นการรวบรวมธรรมกถาที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดง ณ พุทธสังเวชนียสถานสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาบางแห่ง ในประเทศอินเดีย ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเรื่องที่บรรยายภายหลังในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ๒ เรื่อง คือ คำบรรยายทบทวนการเดินทาง และเรื่องอินเดียในระหว่างและหลังพุทธกาล เฉพาะเรื่องสุดท้าย อินเดียในระหว่าง และหลังพุทธกาล หรืออินเดียแดนเทวดานั้น เป็นธรรมกถาซึ่งแสดงที่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘
อ่านฟรี
วันสำคัญของชาวพุทธไทย [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มีความหมายเชิงหลักการ ดังนี้ ๑) การประสูติของพระพุทธเจ้า คือ การประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ..มีพระดำรัสที่เรียกว่า "อาสภิวาจา" ...ว่า "เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นพี่ใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก" ๒) การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือ การปรากฎแห่งธรรมขึ้นมาเป็นใหญ่สูงสุด... การตรัสรู้ คือการบรรจบประสานระหว่างปัญญาของมนุษย์ กับธรรม คือ ความจริงของธรรมชาติ ๓) การปรินิพพาน คือ การเตือนจิตสำนึกในวิถีชีวิตแห่งความไม่ประมาท... พระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมวาจาว่า "สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงประกอบขึ้น ล้วนมีอันจะต้องเสื่อมสลายไป เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม"
อ่านฟรี
สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...ในการที่เราจะมีสุขภาวะนั้น ภาวะที่เป็นสุขเป็นความสมบูรณ์อย่างหนึ่งที่มีองค์ประกอบ หรือด้านต่างๆ หลายด้านที่เราจะต้องมองต้องคำนึงถึง และด้านเหล่านั้นเราจะต้องใช้เป็นเครื่องตรวจสอบความสุขด้วย หมายความว่า ความสุขใดๆ ที่ใครก็ตามพูดขึ้นมานั้น เราตรวจสอบได้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่มีภาวะที่ว่ามาเหล่านั้นแล้ว ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ถ้าพูดว่าเป็นความสุข มันก็เป็นความสุขที่ชั่วคราว ไม่ยั่งยืน ยังขาด ยังพร่อง และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เป็นความสุขที่ยังมีปัญหา ซึ่งก็คือยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง...
อ่านฟรี
หลักชาวพุทธ : จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
...ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฎชัดในสังคม คือการที่คนมากมาย เป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไม่มีทั้งความรู้และการปฏิบัติของชาวพุทธ สภาพเช่นนี้ เป็นเหมือนเมฆหมอกที่บดบังแสงสว่าง และความงามแห่งคุณค่าของพระพุทธศาสนา นอกจากตัวบุคคลนั้นจะไม่เจริญงอกงามในธรรมแล้ว สังคมก็สูญเสียประโยชน์มากมาย ที่พึงได้จากพระพุทธศาสนา จึงเป็นปัญหาร้ายแรงที่ควรตื่นตัวขึ้นมาเร่งแก้ไข... ...คำว่า "ชาวพุทธ" มิใช่เป็นถ้อยคำที่พึงเรียกขานกันอย่างเลื่อนลอย บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น "ชาวพุทธ" จะต้องมีหลักการ มีคุณสมบัติประจำตัว และมีมาตรฐานความประพฤติ ที่รองรับ ยืนยัน และ แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธนั้น...
อ่านฟรี
กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพานด้วยโรคอะไร? [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
"...เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นี้ พระพุทธศาสนาของเราเปิดกว้างอยู่แล้ว เรียกว่าชาวพุทธน่ะใจกว้าง... ใจกว้างนี้คนละอย่างกับไม่เอาเรื่อง ถ้าไม่เอาเรื่องราว ปล่อยปะละเลย ก็กลายเป็นประมาท พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า เมื่อมีการเห็นผิดเข้าใจผิดมีการกล่าววาทะที่ทำให้เข้าใจผิดพลาด ก็ต้องชี้แจงให้รู้เข้าใจตามเป็นจริง.."
อ่านฟรี