สมาธิแบบพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]
โดย : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
จำนวนหน้า : 55 หน้า
วันที่พิมพ์ :
สำนักพิมพ์ : ประยุทธ์ ปยุตฺโต
ราคา : อ่านฟรี
"...คุณสมบัติ และประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. สมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่เกิดพลัง ซึ่งอาจนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหารย์เป็นพลังจิต ๒. สมาธิทำให้จิตใส ทำให้มองอะไรชัดเจน เกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา ๓. สมาธิทำให้จิตใจสงบ ทำให้เกิดความสุข ...เวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุนิยม คนจึงหวังประโยชน์ข้อมี่่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา... ...ขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทศาสนาว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ทำให้เกิดความประมาทก็ผิด ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขา ไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิด..."

เขียนรีวิว


ดอยอ่าน
14 March 2018 14:00
ได้สาระมากๆๆ